Nebezpečné látky

Právě proto, že poppers y jsou chemické látky velice specifických vlastností, určené především pouze k průmyslovému použití, kde s nimi pracuje poučený a zkušený personál, je třeba laikům zdůraznit hlavní nebezpečí, která z manipulace s těmito chemikáliemi plynou. Především je třeba si uvědomit, že tyto chemické látky jsou klasifikovány podle norem klasifikace nebezpečnosti hned ve třech skupinách rizikových faktorů. Jsou to faktory R11, R23 a R28 – tedy jako vysoce hořlavé, toxické při vdechování, vysoce toxické při požití. Na to navazuje deset kategorií bezpečnostních faktorů, které jsou těmto látkám přiřazeny. Nebudeme je vyjmenovávat.

Opatrnost především!

Z výše řečeného vyplývá, že při používání amylnitritových látek je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Post navigation